Privacyverklaring

Privacyverklaring

More Flow Services Europe B.V.

( Diensten / Website )

 

More Flow Services Europe BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar diensten en website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

More Flow Services Europe BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze via het offerte aanvraagformulier op de website, telefonisch en/of via e-mail aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Naam contactpersoon (roepnaam, voorletters, tussenvoegsel, achternaam);

• Bedrijfsnaam (zoals geregistreerd bij de KvK);

• Vestigings-adres (straatnaam, huisnummer, postcode, gemeente);

• Factuur-adres (straatnaam, huisnummer, postcode, gemeente);

• Telefoonnummer(s) (vast en/of mobiel);

• E-mailadres (algemeen, contactpersoon, facturatie);

• KvK;

• BTW;

• IBAN.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

More Flow Services Europe BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze diensten uit te voeren;

• U te informeren over wijzigingen van onze diensten;

• Facturatie;

• More Flow Services Europe BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

More Flow Services Europe BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Categorie Bewaartermijn Reden
• Debiteuren- en crediteurenadministratie  7 jaar (minimaal)  Wet op de Rijksbelastingen
• E-mail correspondentie  3 jaar (minimaal)  Looptijd onderhoudscontracten
• Offerte aanvraagformulier  3 maanden  Geldigheid offerte

 

Delen van persoonsgegevens met derden

More Flow Services Europe BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. More Flow Services Europe BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies / Google Analytics / Social Media

More Flow Services Europe BV maakt geen gebruik van Cookies en/of Google Analytics.

Van het Social Media Platform Facebook hebben wij op de website een button geplaats. U dient zich ervan bewust te zijn dat More Flow Services Europe BV niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van dit Platform.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door More Flow Services Europe BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@moreflow.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

More Flow Services Europe BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

More Flow Services Europe BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@moreflow.nl.

 

Veranderingen

Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van wettelijke bepalingen, onze diensten of het offerte-aanvraagformulier op onze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring via onze website te raadplegen.

 

Contactgegevens

More Flow Services Europe BV

Cobaltstraat 21

2718 RM  Zoetermeer

+31 (0)79 82 00 280

info@moreflow.nl

https://www.moreflow.nl/

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Privacyverklaring 

( Diensten / Website )

Versie: 15.05.2018

CONTACT

Cobaltstraat 21

2718 RM  Zoetermeer

 
KvK 27113062
BTW NL004405973B01